Yhteystiedot

OTTU ry:n hallituksen jäsenet 2018-2020

 • Puheenjohtaja Maarit Virolainen, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (maarit.ha.virolainen(at)jyu.fi)
 • Leila Pehkonen, Helsingin yliopisto (leila.pehkonen(at)helsinki.fi)
 • Sirpa Laitinen-Väänänen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (sirpa.laitinen-vaananen(at)jamk.fi)
 • Annica Isacsson, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (annica.isacsson(at)haaga-helia.fi)
 • Martti Majuri, Hämeen ammattikorkeakoulu (martti.majuri(at)hamk.fi)
 • Petri Nokelainen, Tampereen teknillinen yliopisto (petri.nokelainen(at)tut.fi)
 • Laura Pylväs, Tampereen yliopisto (laura.pylvas(at)staff.uta.fi)
 • Sanna Brauer, Oulun ammattikorkeakoulu (sanna.brauer(at)oamk.fi)
 • Tarja Lang, Omnia (tarja.lang(at)omnia.fi)
 • Mari Räkköläinen, Ulkoministeriö (mari.rakkolainen(at)formin.fi)

Hallituksen jäsenten tehtävät

Puheenjohtaja

 1. Vastaa kaudellaan tutkimusseuran toiminnasta ja sen kehittämisestä seuran tavoitteiden suuntaisesti.
 2. Laatii vuosittain seuraavan vuoden toimintasuunnitelman sekä edellisen vuoden toimintakertomuksen.
 3. Valvoo sääntöjen noudattamista ja toimintaa.
 4. Nimittää työryhmät.
 5. Informoi hallituksen jäseniä OTT:n vuosikokouksista ja OTT-proseduureista.

Varapuheenjohtaja

 1. Suunnittelee ja laatii jäsenille toimintasuunnitelman yhteistyössä puheenjohtajan kanssa.
 2. Valmistelee puheenjohtajan kanssa vuosibudjetin hallituksen hyväksyttäväksi rahastonhoitajan antaman ehdotuksen pohjalta.
 3. Koordinoi työryhmien toimintaa.
 4. Toimii puheenjohtajan sijaisena.

Sihteeri

 1. Toimii sihteerinä kaikissa tutkimusseuran kokouksissa ja toimittaa pöytäkirjat hallituksen jäsenille.
 2. Ilmoittaa kokouksista.
 3. Valmistelee asialistat kuhunkin kokoukseen.

Rahastonhoitaja

 1. On vastuussa varojen käytöstä, mikä tapahtuu hänen kauttaan.
 2. Huolehtii tilinpidosta ja raportoinnista.
 3. Valmistelee vuosibudjetin hallituksen hyväksyttäväksi.
 4. Toimittaa tilinpäätöksen tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomuksen tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.
 5. Raportoi tilinpäätöksen vuosikokoukseen mennessä.
 6. Huolehtii yhteyksistä emojärjestö OTT:n kanssa.
 7. Huolehtii jäsenyyksistä sekä jäseneksi liittymistä koskevista asioista.
 8. Kerää jäsenmaksut syyskuun 15. päivään mennessä.
 9. Laatii luettelon jäsenmaksun maksaneista jäsenistä, pitää yllä jäsenrekisteriä ja luovuttaa tiedon sihteerille.

Julkaisuvastaava

 1. Valmistelee yhteistyössä hallituksen kanssa OKKA-säätiön kanssa tehtävät yhteistyösopimukset.
 2. Valmistelee yhteistyössä hallituksen kanssa seuran esitykset Ammattikasvatuksen Aikakauskirjaan liittyen ja toimii seuran edustajana ja yhteyshenkilönä OKKA-säätiöön.
 3. Valmistelee suunnitelman hallitukselle seuran muusta julkaisutoiminnasta ja huolehtii suunnitelman edistymisestä.

Parlamentaarikko (ry:n hallitus)

 1. Arvioi puheenjohtajan kanssa seuran peruskirjan ja säännöt mahdollisia muutoksia varten.
 2. Laatii ehdotukset ja suositukset sääntöjen muuttamisesta.
 3. Ohjaa seuran toimintaa.
 4. Kerää, organisoi ja tekee yhteenvedon seuran tapahtumista vuosittain ja raportoi tiedot jäsenille ja OTT:lle.

Tiedottaja

 1. Huolehtii OTTUn suomenkielisten www-sivujen ylläpidosta.
 2. Kääntää ja ylläpitää vastaavat englanninkieliset www-sivut.
 3. Kokoaa ja lähettää uutiskirjeet.

Tutkimuspäivien vastaava

 1. Huolehtii yhteyksistä AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien järjestäjään ja tarvittavasta ohjauksesta
 2. Vastuuhenkilö nimetään vuosittain.

Tutkimustoiminnan yhteyshenkilö

 1. OTTUn toimintasektoria koskevan tutkimuksen seuranta ja tiedon jakaminen yhdessä tiedottajan kanssa.
 2. Tutkimus-, kehittämis- sekä työelämäyhteistyö omalla vastuualueella.

Toisen asteen koulutuksen yhteyshenkilö

 1. Pitää yhteyden toisella asteella työskentelevien jäseniin ja huolehtii tiedon kulusta molempiin suuntiin.
 2. Tutkimus-, kehittämis- sekä työelämäyhteistyö omalla vastuualueella.

Korkea-asteen koulutuksen yhteyshenkilö

 1. Pitää yhteyden ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa työskentelevien jäseniin ja huolehtii tiedon kulusta molempiin suuntiin.
 2. Tutkimus-, kehittämis- sekä työelämäyhteistyö omalla vastuualueella.

Yhteiskuntasuhteiden hoitaja

 1. Huolehtii OTTUn yhteyksistä koulutusviranomaisin sekä poliittisiin päätöksentekijöihin.
 2. Seuraa OTTUn sektorilla tapahtuvaa kehitystä.
 3. Jakaa OTTUn toimintaa ja näkemyksiä koskevaa tietoutta julkisempiin tiedotusvälineisiin.

Kokousvastaava

 1. Huolehtii siitä, että OTTU ry:n kokousten pitopaikalla tiedetään tarvittavista etäyhteyksistä ennen kokousta.