Yhteystiedot

OTTU ry:n hallituksen jäsenet 2016-2018

 • Puheenjohtaja Mari Räkköläinen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (mari.rakkolainen(at)karvi.fi)
 • Varapuheenjohtaja Raija Meriläinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö (raija.merilainen(at)minedu.fi)
 • Sihteeri Veikko Ollila (veikko.p.ollila(at)gmail.com)
 • Rahastonhoitaja Maarit Virolainen, Jyväskylän yliopisto (maarit.ha.virolainen(at)jyu.fi)
 • Julkaisuvastaava Petri Nokelainen, Tampereen teknillinen yliopisto (petri.nokelainen(at)tut.fi)
 • Tiedottaja Heta Rintala, Tampereen teknillinen yliopisto (heta.rintala(at)tut.fi)
 • Jäsen Leila Pehkonen, Helsingin yliopisto (leila.pehkonen(at)helsinki.fi)
 • Jäsen Annica Isacsson, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (annica.isacsson(at)haaga-helia.fi)
 • Jäsen Martti Majuri, Hämeen ammattikorkeakoulu (martti.majuri(at)hamk.fi)
 • Varajäsen Sirpa Laitinen-Väänänen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (sirpa.laitinen-vaananen(at)jamk.fi)

Hallituksen jäsenten tehtävät

Puheenjohtaja

 1. Vastaa kaudellaan tutkimusseuran toiminnasta ja sen kehittämisestä seuran tavoitteiden suuntaisesti.
 2. Laatii vuosittain seuraavan vuoden toimintasuunnitelman sekä edellisen vuoden toimintakertomuksen.
 3. Valvoo sääntöjen noudattamista ja toimintaa.
 4. Nimittää työryhmät.
 5. Informoi hallituksen jäseniä OTT:n vuosikokouksista ja OTT-proseduureista.

Varapuheenjohtaja

 1. Suunnittelee ja laatii jäsenille toimintasuunnitelman yhteistyössä puheenjohtajan kanssa.
 2. Valmistelee puheenjohtajan kanssa vuosibudjetin hallituksen hyväksyttäväksi rahastonhoitajan antaman ehdotuksen pohjalta.
 3. Koordinoi työryhmien toimintaa.
 4. Toimii puheenjohtajan sijaisena.

Sihteeri

 1. Toimii sihteerinä kaikissa tutkimusseuran kokouksissa ja toimittaa pöytäkirjat hallituksen jäsenille.
 2. Ilmoittaa kokouksista.
 3. Valmistelee asialistat kuhunkin kokoukseen.

Rahastonhoitaja

 1. On vastuussa varojen käytöstä, mikä tapahtuu hänen kauttaan.
 2. Huolehtii tilinpidosta ja raportoinnista.
 3. Valmistelee vuosibudjetin hallituksen hyväksyttäväksi.
 4. Toimittaa tilinpäätöksen tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomuksen tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.
 5. Raportoi tilinpäätöksen vuosikokoukseen mennessä.
 6. Huolehtii yhteyksistä emojärjestö OTT:n kanssa.
 7. Huolehtii jäsenyyksistä sekä jäseneksi liittymistä koskevista asioista.
 8. Kerää jäsenmaksut syyskuun 15. päivään mennessä.
 9. Laatii luettelon jäsenmaksun maksaneista jäsenistä, pitää yllä jäsenrekisteriä ja luovuttaa tiedon sihteerille.

Julkaisuvastaava

 1. Valmistelee yhteistyössä hallituksen kanssa OKKA-säätiön kanssa tehtävät yhteistyösopimukset.
 2. Valmistelee yhteistyössä hallituksen kanssa seuran esitykset Ammattikasvatuksen Aikakauskirjaan liittyen ja toimii seuran edustajana ja yhteyshenkilönä OKKA-säätiöön.
 3. Valmistelee suunnitelman hallitukselle seuran muusta julkaisutoiminnasta ja huolehtii suunnitelman edistymisestä.

Parlamentaarikko (ry:n hallitus)

 1. Arvioi puheenjohtajan kanssa seuran peruskirjan ja säännöt mahdollisia muutoksia varten.
 2. Laatii ehdotukset ja suositukset sääntöjen muuttamisesta.
 3. Ohjaa seuran toimintaa.
 4. Kerää, organisoi ja tekee yhteenvedon seuran tapahtumista vuosittain ja raportoi tiedot jäsenille ja OTT:lle.

Tiedottaja

 1. Huolehtii OTTUn suomenkielisten www-sivujen ylläpidosta.
 2. Kääntää ja ylläpitää vastaavat englanninkieliset www-sivut.
 3. Kokoaa ja lähettää uutiskirjeet.

Tutkimuspäivien vastaava Veikko Ollila

 1. Huolehtii yhteyksistä AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien järjestäjään ja tarvittavasta ohjauksesta
 2. Vastuuhenkilö nimetään vuosittain.
 3. Vuoden 2016 osalta suunnitteluryhmään kuuluvat myös Mari Räkköläinen sekä Raija Meriläinen.

Tutkimustoiminnan yhteyshenkilö Maarit Virolainen
yhdessä Sirpa Laitinen-Väänäsen sekä Martti Majurin kanssa

 1. OTTUn toimintasektoria koskevan tutkimuksen seuranta ja tiedon jakaminen yhdessä tiedottajan kanssa.
 2. Tutkimus-, kehittämis- sekä työelämäyhteistyö omalla vastuualueella.

Toisen asteen yhteyshenkilö Veikko Ollila

 1. Pitää yhteyden toisella asteella työskentelevien jäseniin ja huolehtii tiedon kulusta molempiin suuntiin.
 2. Tutkimus-, kehittämis- sekä työelämäyhteistyö omalla vastuualueella.

Korkea-asteen yhteyshenkilö, yliopistoihin Leila
Pehkonen, Heta Rintala sekä Petri Nokelainen, ammattikorkeakouluihin Sirpa
Laitinen-Väänänen, Martti Majuri sekä Annica Isacsson

 1. Pitää yhteyden ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa työskentelevien jäseniin ja huolehtii tiedon kulusta molempiin suuntiin.
 2. Tutkimus-, kehittämis- sekä työelämäyhteistyö omalla vastuualueella.

Yhteiskuntasuhteiden hoitaja Raija Meriläinen

 1. Huolehtii OTTUn yhteyksistä koulutusviranomaisin sekä poliittisiin päätöksentekijöihin.
 2. Seuraa OTTUn sektorilla tapahtuvaa kehitystä.
 3. Jakaa OTTUn toimintaa ja näkemyksiä koskevaa tietoutta julkisempiin tiedotusvälineisiin.

Kokousvastaava Sirpa Laitinen-Väänänen

 1. Huolehtii siitä, että OTTUn kokousten pitopaikalla tiedetään tarvittavista etäyhteyksistä ennen kokousta.