Tunnustuspalkinto ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimusta, vahvistaa tutkimustiedon hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa sekä levittää tutkimusten tuloksia ja ylläpitää keskustelua eri toimijoiden välillä.

Tavoitteen saavuttamiseksi OTTU ry:n hallitus avaa haettavaksi tunnustuspalkinnon ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta. Tunnustuksen tavoitteena on kannustaa ja tukea näitä alueita tarkastelevaa korkeatasoista ja uutta luovaa tutkimusta tai kehitystyötä sekä lisätä tutkimustulosten näkyvyyttä ja tunnettavuutta.

Arviointikriteerit:
  • tutkimuksen / kehittämishankkeen kohdistuminen ammattikasvatukseen, ammatilliseen koulutukseen tai ammatilliseen korkeakoulutukseen
  • eettinen toimintatapa ja hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen
  • merkitys ammattikasvatuksen, ammatillisen koulutuksen tai ammatillisen korkeakoulutuksen näkökulmasta, vaikuttavuus
  • innovaatiot, uutuusarvo ja ajankohtaisuus
  • kansainvälinen näkökulma
  • linjakkuus OTTU ry:n vision ja mission kanssa.

TUNNUSTUSPALKINTO 2020

Vuoden 2020 tunnustuspalkintoa haetaan/ehdotetaan 18.2.2020 mennessä täyttämällä hakulomake.

Tunnustuspalkinto jaetaan OTTU ry:n vuosiseminaarissa maaliskuussa 2020. Seminaarissa myös muilla haussa menestyneillä on mahdollisuus esitellä posteri tutkimusaiheeseensa liittyen.

Aikaisemmat tunnustuspalkinnot

2019

Vuoden 2019 tunnustuspalkinto avattiin haettavaksi yksittäiselle tutkimukselle (esim. akateeminen tutkimus, opinnäyte, selvitys, raportti), tutkimushankkeelle, tutkivalle kehittämishankkeelle tai työryhmille (tutkimusryhmät, yksiköt, oppilaitokset).

Tunnustuspalkinto myönnettiin ulkopuolisen asiantuntija-arvioinnin perusteella Solja Upolan väitöskirjatutkimukselle (Lapin yliopisto): Työelämäorientoitunut projektioppiminen ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää työelämäorientoituneen projektioppimisen pedagoginen malli ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu erityisesti työn tekemiseen ja osaamisen hankkimiseen liittyviin projektioppimisen prosesseihin opiskelijoiden soveltaessa ryhmässä jaettua asiantuntijuutta.

2018

Ensimmäistä kertaa jaettava tunnustuspalkinto avattiin haettavaksi AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä marraskuussa 2017. Tunnustuksen haku yksittäiselle tutkimukselle (esim. akateeminen tutkimus, opinnäyte, selvitys, raportti), tutkimushankkeelle, tutkivalle kehittämishankkeelle tai työryhmille (tutkimusryhmät, yksiköt, oppilaitokset) oli avoinna tammikuun loppuun 2018 asti.

Tunnustuspalkinto myönnettiin ulkopuolisen asiantuntija-arvioinnin perusteella NeMo-tutkimushankkeille, joiden tutkimus kohdistuu oppisopimuskoulutukseen ja ammatillisen koulutuksen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. NeMo-tutkimushankkeiden johtajana on toiminut professori Petri Nokelainen ja tutkimushankkeet on toteutettu Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyönä.